+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » JAVNI POZIV za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Velike Lašče v letu 2024
JAVNI POZIV za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Velike Lašče v letu 2024

JAVNI POZIV za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Velike Lašče v letu 2024

Št. zadeve: 096-0001/2024-1
Velike Lašče, 22.1.2024

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/2023) in 4. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Velike Lašče objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Velike Lašče v letu 2024

1. Predmet javnega poziva
Sofinanciranje projektov, dejavnosti, dogodkov, izvedenih v letu 2024, katerih pokrovitelj bo Občina Velike Lašče.

2. Okvirna vrednost
Vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2024 je 5.000,00 evrov (proračunska postavka 04006).

3. Prijavitelji so lahko

  • fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na območju občine,
  • fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Prijavitelji morajo dogodke ali projekte prijaviti na predpisanem obrazcu.

4. Upravičeni stroški
Stroški povezani z izvedbo dogodka ali projekta, ki je skladen z merili iz 2. člena Pravilnika. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso upravičeni stroški.

Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja je sklenjena pogodba med Občino in prijaviteljem ter poročilo o realizaciji s priloženimi računi.

5. Višina dodeljenih sredstev
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva po naslednjih kriterijih ter ob sočasnem upoštevanju meril iz 2. člena Pravilnika:

višina

kriterij

do 100,00 evrov

za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti (prireditve, katere obiskovalci so v naprej določena publika oziroma je število obiskovalcev do 50) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika

do 300,00 evrov

za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti (število obiskovalcev nad 50 in le-te še niso tradicionalne ter za občino večjega pomena) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika

do 500,00 evrov

za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino večjega pomena, z medregijsko ali mednarodno udeležbo ter z velikim promocijskim učinkom ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika

do 700,00 evrov

za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom oziroma trajajo dalj časa 

do 1.000,00 evrov

sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika

6. Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Tako izpolnjena vloga bo obravnavana kot popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Vloge pošljite na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče z oznako »Prijava na poziv – pokroviteljstvo«.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav je ponedeljek, 4. november 2024.

7. Izid javnega poziva
Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva. Upravičenci prejmejo sklep o višini dodeljenih sredstev ter pogodbo o financiranju.

8. Informacije
Dodatne informacije dobite vsak dan v poslovnem času Občine na tel. 01 7810 370 (Klara Varga).

 

Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevar

  • Obrazca A in B:
    – Prijava na javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za anmen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče
    – Poročilo o izvedeni aktivnosti in zahtevek za nakazilo

Datum objave:

25. 01. 2024