+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v poslovni coni Ločica. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnine parc. št. 1920/10 k.o. 1711 Turjak, površina 902 m2

Rok za zbiranje ponudb je do vključno 17. 7. 2023 do 9.00. ure.

Izhodiščna cena: 60.434,00 EUR za 902 m2 oz. 67,00 EUR/m2.
(Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.)

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe, položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe.
Potrdilo o nakazilu morajo priložiti ponudbi oziroma ga prinesejo s seboj na javno odpiranje ponudb.
Varščino morajo ponudniki nakazati na račun Občine Velike Lašče št. 0110 0010 0013 435, sklic 00 7221000, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – parc. št. 1920/10 k.o. Turjak«.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 17. 7. 2023 ob 9.30. uri na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Več na povezavi:

Javno zbiranje ponudb – Ločica