+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

Kmetijstvo  |   Gospodarstvo  |   Turizem

Občina Velike Lašče spodbuja to področje z vsakoletnim razpisi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ter za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini.

Kmetijstvo

Občina Velike Lašče | KmetijstvoObčina Velike Lašče spodbuja to področje z vsakoletnim razpisom za ohranjanje in spodbujanjem razvoja kmetijstva in podeželja, ki je objavljen na spletni strani.

Preko javnega razpisa dodeljuje finančna sredstva iz občinskega proračuna za naslednje ukrepe: naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak, podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.

Aktualni razpis

Javni razpis – spodbujanje razvoja kmetijstva 2023

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Izpostava Ribnica
Kontaktna oseba: Peter Indihar, inž. kmet.
Naslov: Stritarjeva cesta 8, 1315 Velike Lašče
Telefon: 01 788 88 42
E-pošta: peter.indihar@lj.kgzs.si
Spletna stran: https://lj.kgzs.si/izpostava-ribnica

Zavod za gozdove

Območna enota Kočevje
Naslov: Rožna ul. 39, 1330 Kočevje
Telefon: 01 895 04 00
E-pošta: oekocevje@zgs.si
Spletna stran: www.zgs.si/obmocne_enote/kocevje/o_obmocju/index.html

Krajevna enota Velike Lašče
Naslov:
Šolska ulica 12, Velike Lašče
Telefon: 01 7881 470

Krajevna enota Škofljica
Naslov:
Mijavčeva ulica 16, Škofljica
Telefon: 01 3668 210

Kmetijska zadruga Velike Lašče

Naslov: Na postajo 8, 1315 Velike Lašče
Telefon: 01 788 88 40
E-pošta: info@kzlasce.si
Spletna stran: https://www.kzlasce.si/

Veterinarska postaja Ljubljana

Naslov: Cesta v mestni log 51a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 420 56 39
E-pošta: veterinarskapostaja@gmail.com

Občina Velike Lašče | VeterinaVeterinarska postaja Ribnica

Telefon: 01 837 30 03 in 041 730 507
Naslov: Lepovče 4, 1310 Ribnica

Veterinarska ambulanta Buba

Naslov: Rožna Dolina 5, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 786 46 58
E-pošta: vetbuba@gmail.com

Veterinarsko higienska služba

Telefonske številke enot NVI, kjer lahko naročite odvoz živalskih trupel in ostankov od klanja na domu za lastno porabo.

Telefon: 01 477 93 53 ali 01 477 98 28

Gospodarstvo

Občina Velike Lašče | LočicaObčina Velike Lašče spodbuja razvoj gospodarstva s pomočjo vsakoletnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva. Preko razpisa sofinancira naložbe v malo gospodarstvo, nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest, promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva in spodbujanje sobodajalstva.

Aktualni razpis

Razpis pospeševanje razvoja malega gospodarstva 2023

Z namen pospeševanja gospodarstva je občina tudi soustanovitelj Razvojnega centra Kočevje Ribnica.

Ker gospodarstvo na območju Velikih Lašč ni posebej dobro razvito, je Občina Velike Lašče v letu 2005 pričela z urejanjem Poslovne cone Ločica. Zemljišča, urejana v prvi fazi, so že prodana investitorjem. V prvih objektih že poteka dejavnost. Zaradi velikega interesa podjetnikov se investicija nadaljuje z urejanjem drugega dela poslovne cone.

Turizem

Občina Velike Lašče | TurizemVse o znamenitostih v občini Velike Lašče in o turističnih ponudnikih, gostincih in nastanitvah lahko najdete na spletni strani: turizem.velike-lasce.si.

Med investicijami na področju turizma Občina Velike Lašče posebej spodbuja sobodajalstvo preko vsakoletnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva.

Občina velike Lašče | PDF dokumentStrategija razvoja turizma
Občina velike Lašče | PDF dokument
Priloga strategije – analiza stanja
Občina velike Lašče | PDF dokumentRegister lokalnih turističnih vodnikov

Turistična taksa

Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,00 EUR. V ta znesek ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse. Višina turistične takse je določena z Odlokom o turistični taksi v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/2018).

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF)

Datum objave:

07. 10. 2020