+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Komunala
Pitna voda

Komunala

Oskrba s pitno vodo  |  Javni vodovodni sistemi  Vaški vodovodni sistemi  |  Analize

Oskrba s pitno vodo

Vodovodna oskrba v občini Velike Lašče je razdeljena na več delov. Večina občanov se oskrbuje iz enega od treh javnih vodovodnih sistemov, nekaj občanov uporablja vaške vodovodne sisteme, ki imajo več kot 50 odjemalcev, del občanov uporablja lastna vodna zajetja. Naselje Rašica in del naselja Podlog pa je priključeno na vodovod Dobrepolje iz sosednje občine, za katerega skrbi JKP Grosuplje.

V primeru suma neustrezne kakovosti pitne vode nemudoma obvestite upravljalca oziroma odgovorno osebo dotičnega vodovoda.

Vodovodni sistemi Velike Lašče, Turjak in Boštetje – Vodokomunalni sistemi d.o.o
Telefon: 041 646 473, Marko Belaj
E-pošta: info@vks-belaj.si
Spletna stran: www.vks-belaj.si

Naselja Rašica in Podlog – JKP Grosuplje
Telefon: 041 649 540
E-pošta: info@jkpg.si
Spletna stran: www.jkpg.si

Vaški vodovodni sistem Dolščaki, Društvo za ohranitev čiste vode
Telefon: 041 772 788, 041 565 378

Vaški vodovodni sistem Kaplanovo-Adamovo-Podsmreka
Telefon: 041 990 896

Na spodnjih povezavah so objavljena vsa priporočila glede rabe pitne vode:

Javni vodovodni sistemi

Vodovodni sistem Velike Lašče zagotavlja pitno vodo za naselja: Bavdek, Borovec pri Karlovici, Brankovo, Centa, Dolnje Retje, Dvorska vas, Gornje Retje, Gradišče, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Karlovica, Knej, Kot pri Veliki Slevici, Krkovo pri Karlovici, Krvava Peč, Kukmaka, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Marinčki, Medvedjek, Opalkovo, Osredek, Pečki, Plosovo, Podhojni Hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Poznikovo, Prhajevo, Prilesje, Purkače, Pušče, Rob, Sekirišče, Srobotnik pri Vel. Laščah, Stope, Strletje, Strmec, Škrlovica, Tomažini, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica in Velike Lašče. Vodovodni sistem Velike Lašče oskrbuje približno 2.800 prebivalcev.

Vodovodni sistem se napaja iz vrtin VM-1/94 IN VM-2/94 pri Marinčkih, VP-2/90, Podstrmec ter vrtine Strleti ST-1/07. Črpališča so daljinsko krmiljena preko centra vodenja, možen pa je tudi ročen vklop in izklop črpalk. Pogoji za vklop črpalk mu dajejo nivoji v vodohranu Ulaka in Uzmani. Voda se pretaka iz črpališča v vodohran Ulaka in Uzmani. Iz vodohrana Uzmani se prečrpava v vodohran Krvava Peč, ki napaja višje ležeče vasi. Iz vodohrana Ulaka se pretaka voda po ceveh do porabnikov ter raztežilnika Sv. Rok, od tu pa po ceveh do porabnikov.

Črpališče Podstrmec je daljinsko krmiljeno preko centra vodenja, možen je tudi ročen vklop in izklop črpalk. Pogoji za vklop črpalk je tlačna sonda, ki deluje v skladu s porabo vode oz. odjemom. Iz črpališča se voda pretaka neposredno v cevovod do porabnikov. Črpališče Karlovica omogoča dobavo vode v sistem Velike Lašče, preko tlačnega cevovoda PE DN100 s povezavo na obstoječi vodovod v Kot – Mala Slevica Dvorska vas.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 80 do DN 160. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 67.500 m. Vgrajene so cevi naslednjih tipov: polietilenske cevi, litoželezne cevi, cevi iz nodularne litine, PVC cevi in jeklene cevi.

Vodovodni sistem Boštetje zagotavlja pitno vodo za približno 140 prebivalcev in oskrbuje naslednje vasi: Boštetje, Dednik, Dolenje Kališče, Gorenje Kališče, Mohorje, Naredi, Rupe, Selo pri Robu, Zgonče in Vrh.

Iz vrtine R-1/04 se s potopno črpalko voda črpa v vodohran Predgozd in Bane, od tam teče po cevovodih-distribuira do porabnikov

V črpališču je priprava vode z natrijevim hipokloridom.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema sta zgrajena dva vodohrana in vodovodni cevovod. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 50 do DN 110. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 9.900 km. Na celotnem sistemu so vgrajene polietilenske cevi, ki so bile v zadnjih 10 letih skoraj v celoti zamenjane z novimi. V letu 2024 se bo na območju izdelala nova vrtina za pridobivanje pitne vode, ki bo zagotavljala nemoteno oskrbo s pitno vodo in požarno varnost.

Vodovodni sistem Turjak zagotavlja pitno vodo za približno 971 prebivalcev iz vasi: Veliki Osolnik, Mali Osolnik, Prazniki, Četež, Turjak, Gradež, Sloka Gora, Mali Ločnik, Veliki Ločnik in Laporje.

Vodovodni sistem Turjak nima lastnega vodnega vira, voda v prečrpalnico Knej priteče iz vodovoda, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje (vodni vir je črpališče Rob). Iz prečrpalnice Knej obtočne črpalke prečrpavajo pitno vodo v vodohran Veliki Osolnik novi. Iz vodohrana Veliki Osolnik novi obtočne črpalke prečrpavajo pitno vodo v vodohran Veliki Osolnik stari. Iz obeh vodohranov se voda:

  • distribuira do porabnikov (do nižje ležečih porabnikov tudi preko razbremenilnikov tlaka)
  • do prečrpalnice Mali Ločnik, kjer črpalke za dvig tlaka prečrpavajo vodo v vodohran Mali Ločnik
  • do prečrpalnice Gradež, kjer črpalke za dvig tlaka prečrpavajo pitno vodo v vodohran Gradež
  • do hidropostaje Gradež nad 100, kjer črpalke vzdržujejo tlak za naselje Gradež nad 100
  • do hidropostaje Sloka gora, kjer črpalke vzdržujejo tlak za naselje Sloka Gora.

Večina objektov v sistemu Turjak je opremljena s krmilniki, ki preko signalnih kablov in radijskih zvez omogočajo neposredni nadzor in upravljanje v nadzorno dispečerskem centru v vodarni Kleče. HP Sloka Gora pa delujejo avtonomno in ni pod neposrednim nadzorom in upravljanjem dispečerskega centra.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 80 do DN 200. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 18.800 m. Vgrajene so cevi naslednjih tipov; polietilenske cevi, litoželezne cevi in cevi iz nodularne litine.

Celoten javni vodovodni sistem je dolžine 140 kilometrov, poraba vode pa je približno 170 000 kubičnih metrov.

Vaški vodovodni sistemi

Vodovodni sistem s pitno vodo oskrbuje 18 stanovanjskih objektov z 65 prebivalci in 7 počitniških objektov iz okolice. Naselja, ki se oskrbujejo iz sistema so: Adamovo, Kaplanovo, Podsmreka in Polzelo. Začetki gradnje vodovodnega sistema segajo v leto 1969, v naslednjih letih se je sistem dograjeval in v zadnjih letih tudi obnavljal.

Voda se zajema iz površinskega izvira. Zaradi višinske lege sistem omogoča gravitacijsko napajanje odjemalcev. Zajeta voda se po UV čiščenju distribuira v omrežje. Celotno omrežje je dolgo približno 3500 metrov in je v celoti iz polietilenskih cevi, sestavni objekti vodovodnega sistema pa so: zajetje, objekt za pripravo pitne vode z UV lučjo in vodohran Podsmreka. Povprečna količina načrpane vode v sistemu je 4300 kubičnih metrov. V primeru suma neustrezne kakovosti pitne vode nemudoma obvestite odgovorno osebo. Upravljalec vodovodnega sistema je Vodovodna skupnost Kaplanovo-Podsmreka. Odgovorna oseba sistema je Jože Škulj.

Vodovod Dolščaki je bil zgrajen leta 1960. Takrat je oskrboval štiri gospodinjstva v vasi Dolščaki. Leta 1970 je bil zgrajen nov vodovod, ki je z vodo oskrboval še drugi del vasi Dolščaki – Kurjo vas, skupno 17 gospodinjstev.

Zaradi občasnega pomanjkanja vode, je bil vodovod leta 1995 ponovno prenovljen. Takrat se je izgradilo novo zajetje na obstoječem izviru, skoraj vse 5/4 cevi so se zamenjale z alkatenskimi cevmi premera 80 mm. Prvotni 12 kubični vodohran je zamenjal nov, 30 kubični, na novi lokaciji.

Leta 2008 je bil zaradi občasne motnosti, za zagotovitev neoporečnosti pitne vode, v sodelovanju s podjetjem Aqua – Mesec d.o.o., narejen nov sistem za pripravo pitne vode po sistemu makro in mikro filtracije z UV dezinfekcije vode. Sistem po potrebi omogoča tudi dezinfekcijo s sanosilom ali klorom, a te možnosti do sedaj še ni bilo potrebno uporabiti.

Leta 2014 je bilo potrebno zajetje vodovodnega sistema Dolščaki v celoti prenoviti, saj je zaradi nove gozdne vlake, ki je bila nepravilno trasirana in speljana neposredno čez vodovarstveno območje zajetja, v zajetje vdrla površinska voda.

Leta 2022 je bil sistem za pripravo pitne vode ponovno prenovljen, tudi tokrat v sodelovanju s podjetjem Aqua – Mesec d.o.o.. Makro filtri so bili zamenjani s samočistilnimi makro filtri, menjani so bili tudi mikro filtri, UV dezinfekcijska enota in naprava za dezinfekcijo s klorom.

Celotna dolžina sistema je 3050 metrov, na sistem pa je priključenih 78 prebivalcev oziroma 24 gospodinjstev. Letna porabe vode je 1500 kubičnih metrov.

Z vodovodnim sistemom Dolščaki skrbno in odgovorno, skladno s predpisi in določili, HACCAP-a upravlja Društvo za ohranitev čiste vode. Društvo v svojem prizadevanju za zagotavljanje visokih standardov kakovosti vode redno izvaja strokovne preglede in vzorčenja, ki omogočajo natančno spremljanje parametrov vode. Poleg tega sistematično izvaja potrebna vzdrževalna dela in nadgradnje, da ohranja optimalno delovanje infrastrukture. Društvo si prizadeva za transparentnost in sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, redno obvešča o kakovosti vode ter organizira izobraževalne dejavnosti o varčevanju z vodo in trajnostni rabi naravnih virov. S tem vzdržuje visoko raven zaupanja skupnosti v učinkovito in ekološko odgovorno upravljanje vodovodnega sistema Dolščaki. Odgovorna oseba sistema je Jože Peterlin njegov namestnik Blaž Peterlin.

Analize