+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Kultura

Kultura

Knjižničarstvo  |   Založništvo  |   Kulturna dediščina  |   Ljubiteljska kultura  |   Financiranje  |   Abonma

Občina Velike Lašče prepoznava kulturo kot perspektivno dejavnost, ki izkorišča vse potenciale, ki jih nudijo kulturna dediščina, zmogljivosti kulturnih deležnikov, znanje in kadri javnih zavodov, množica kulturnih dogodkov in kulturna vzgoja.

Spodbujanje kulturne dejavnosti v občini dolgoročno lahko prispeva k razvoju inovativnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. Občina s svojimi javnimi zavodi in z mrežo društev, ki delujejo na področju kulture, in drugih deležnikov, spodbuja kulturno – umetniško izražanje in pretok kulturne ustvarjalnosti in omogoča občanom enakopravno vključevanje v kulturne dejavnosti.

Glavne usmeritve na področju kulturne politike v občini obsega Lokalni program za kulturo občine Velike Lašče 2020-2024.
Osrednji kulturni dogodki v občini Velike Lašče so:

 • Občina Velike Lašče | Primož TrubarSlovenski kulturni praznik,
 • Slovenski dnevi knjige,
 • Levstikov in Stritarjev večer,
 • Prireditve v okviru občinskega praznika v juniju,
 • Glasbeni festival Stati inu obstati,
 • Likovne razstave na Trubarjevi domačiji in v Levstikovem domu,
 • Poletna muzejska noč in Knjižnica pod krošnjami,
 • Rocktronica – festival
 • Dnevi evropske kulturne dediščine,
 • Dan reformacije,
 • Festival božičnega kruha,
 • Božično-novoletni koncert.

Občina Velike Lašče | KnjižnicaKnjižničarstvo

Mestna knjižnica Ljubljana

Naslov: Kersnikova ul. 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.mklj.si

Enota Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče

Naslov: Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče
Telefon: 01 308 57 50
E-pošta: velike.lasce@mklj.si
Spletna stran: https://www.mklj.si/knjiznica-frana-levstika

Knjižnično dejavnost v občini Velike Lašče zagotavlja MKL, Knjižnica Frana Levstika, ki deluje v Levstikovem domu v Velikih Laščah in je najbolj oddaljena enota Mestne knjižnice Ljubljana. Njeni prostori so prenovljeni in razširjeni (140 m2) ter opremljeni s sodobno tehnično opremo.
Knjiga ima v velikolaški občini posebno mesto, kar se odraža tudi v vedno večjem obisku knjižnice. Iz leta v leto narašča tudi število izposoj, knjižnica skrbi za redno dopolnjevanje zbirke knjižnega in neknjižnega gradiva z novimi izdajami.

V okviru velikolaške knjižnice deluje tudi knjižnica Rob v kulturnem domu v središču kraja. Je polprofesionalna knjižnica, kar pomeni, da je knjižno gradivo obdelano v skladu s knjižničarsko stroko in vključeno v informacijski sistem COBISS. Evidentiranje izposojenega in vrnjenega gradiva pa poteka še ročno.

Delovni čas

Krajevna knjižnica Frana Levstika

Ponedeljek: 12.30-19.00
Torek: zaprto
Sreda: 10.00-15.00
Četrtek: 12.30-19.00
Petek: 12.30-19.00
Sobota, nedelja, prazniki: zaprto

Knjižnica Rob

Sreda: 16.00-18.00
Petek: 8.00-10.00

Potujoča knjižnica obiskuje postajališča Dvorska vas, Karlovica, Mala Slevica, Rašica in Turjak.
Knjižnica skrbi tudi za Bralnico pod lipo, ki jo je junija 2018 Občina Velike Lašče postavila na trgu pred Levstikovim domom. Deluje kot menjalnica knjig. Knjižnica zanjo prispeva knjige, ki jih knjižnica prejme v dar ali pa so knjige izločene in odpisane iz knjižnične zbirke. Fond pa se dopolnjuje tudi z uporabniki, tako da v zameno za vzeto knjigo v knjižnico prinesejo drugo knjigo. Na tak način omogoča obiskovalcem dostop do knjig brez obveznega članstva v knjižnici in brez vračilnih rokov.

Vaška knjižnica v Krvavi Peči

Na pobudo vaščanov Krvave Peči je pričela v decembru 2018 z delovanjem vaška knjižnica v prostorih nekdanje osnovne šole v središču Krvave Peči. S knjižnico upravlja vaška skupnost Krvava Peč v sodelovanjem s prostovoljci zavoda Parnas. Za strokovno pravilno razmestitev knjig skrbi upokojena bibliotekarka Majda Jakše Ujčič. Svoja vrata odpre vsako tretji petek v mesecu popoldne, ob večjih prireditvah v Krvavi Peči (Lojzov teater) se knjižnica v miniaturni obliki preseli na teren. Občina Velike Lašče je poskrbela za nakup knjižnih polic.Občina Velike Lašče | Branju prijazna občina
Več o knjižnici na spletni strani: https://zavod-parnas.org/w/vaska-knjiznica-krvava-pec/

Občina Velike Lašče je Branju prijazna občina

Leta 2017 je Občina Velike Lašče ena izmed prvih 13 občin pridobila naziv Branju prijazna občina. Javni natečaj v izvedbi Združenja splošnih knjižnic je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture.

Založništvo

Na področju založništva Občina Velike Lašče poskuša vsako leto izdati vsaj eno monografijo o Velikih Laščah (bodisi s področja zgodovine, geografije, etnologije). V letu 2016 je bila tako pripravljena vsebina in izdana monografija 1986-2016: Trubarjeva domačija praznuje ob 30. obletnici Trubarjeve domačije, v letu 2017 je bil izdan tudi nemški prevod omenjene monografije v počastitev 500. obletnice reformacije. Drugi cilj pa je, da bi vsako leto ponatisnili eno od knjig enega znanega velikolaškega rojaka. Začeli smo s ponatisom knjige Ivana Puclja Vesela pisarija, v načrtu je izdaja zbirke spisov Justine Jagodič, velikolaškega zbornika itd.

Javni zavodi na področju kulture v občini Velike Lašče

Javni zavod Trubarjevi kraji
Odlok o ustanovitvi JZ

Z ustanovitvijo javnega zavoda za kulturo in turizem se zagotovi trajno in nemoteno izvajanje upravljanja Trubarjeve domačije ter vseh ostalih spomenikov in kulturne dediščine na območju občine Velike Lašče. Uredi se status Trubarjeve domačije in zagotovi spoznavanje, ohranjanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in naravne dediščine občine Velike Lašče, skrb za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje celovito turistično ponudbo na območju občine Velike Lašče.

OŠ Primoža trubraja Velike Lašče in Vrtec Sončni žarek

Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče se s svojim delovanjem vključuje v življenje lokalne skupnosti in širše družbene skupnosti ter si prizadeva za socialni in kulturni razvoj. V ta namen se šola povezuje z različnimi društvi, organizacijami in Občino.

Osnovna šola Primoža Trubarja je prejela leta 2016 v okviru projekta »Kulturna šola«, ki ga podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije ter društvom Geoss, priznanje za celovit pristop h kulturnem dogajanju.

Glasbena šola Ribnica

Kulturna dediščina

Nepremična kulturna dediščina

Razglašen kulturni spomenik državnega pomena:

Grad Turjak

Enega večjih zgodovinskih spomenikov v slovenskem merilu vsekakor predstavlja Turjaški grad. Njegovi lastniki, gospodje Auerspergi, so pomembno vplivali na zgodovino naših krajev. Njihova največja moč je sovpadala s časom reformacije in s časom turških vojn v 16. stoletju. Neustrašna borca v bojih proti Turkom sta bila predvsem deželni glavar Herbert Turjaški, ki je bil obglavljen v bitki pri Budačkem leta 1575, in Andrej Turjaški, poveljnik zmagovite vojske v bitki pri Sisku leta 1593. Grad je bil prvič omenjen v pisnih virih leta 1220, vendar naj bi nastal že v 10. ali 11. stoletju, morda še prej. Grad Turjak je z letom 2020 v upravljanju novega najemnika, podjetja Delo osvobaja, d.o.o.

Razglašeni kulturni spomeniki lokalnega pomena so naslednji:
 • Trubarjeva domačija in spomenik Primožu Trubarju na Rašici (Odlok o razglasitvi Trubarjeve domačije in spomenika Primožu Trubarju za kulturna spomenika lokalnega pomena (Ur. glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/2014): Trubarjeva domačija deluje kot muzej na prostem. Prikazuje zgodovinsko verodostojno podobo kraja, tipično mlinarsko-žagarsko gospodarstvo, ki se dopolnjuje s kmetijsko dejavnostjo. Stavbe so med seboj povezane in so skladne z naravnim in kulturnim okoljem. Namembnost objektov se je delno spremenila. Trubarjeva domačija ohranja in predstavlja stavbno dediščino, tehniško in kulturno dediščino v ožjem smislu. Je javno dostopna in kot taka je usmerjena v poglabljanje stika z obiskovalci, k celovitejšim prikazom načina življenja preko izbranih prvin kulturne dediščine (tako bivalnih navad, gospodarskih načinov, šeg in navad, obrti kakor tudi drugih vidikov življenja, ki se zrcali v materialnem, socialnem in duhovnem izročilu). Na domačiji se prepleta varovanje premične in nepremične kulturne dediščine, objektov ter posameznih zbirk.
 • Ilijev kozolec, (Odlok o razglasitvi etnološkega spomenika in naravne znamenitosti v Dolnjih Retjah pir Velikih Laščah (Ur. list SRS 32/84-15579)
 • Cerkev sv. Lenarta v Krvavi Peči (Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Lenarta v Krvavi Peči za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. list RS, št. 8/1999),
 • Cerkev Marije Kraljice angelov na Veliki Slevici (Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Ur.list RS, št. 8/1999),
 • Hiša Turjak 35 (Odlok o razglasitvi hiše Turjak 53 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2012),
 • Stritarjeva kašča – kašča je vpisana v Zbirni register kulturne dediščine RS kot predlog za razglasitev spomenika lokalnega pomena pod evidenčno številko dediščine E 547, spominski relief pisatelja Josipa Stritarja na pročelju hiše pa pod evidenčno številko E 5307; v pripravi je odlok o lokalnem kulturnem spomeniku (potrebna še inventarizacija zbirke malega kmečkega orodja).

Občina Velike Lašče sofinancira obnovo spomenikov kulturne dediščine, in sicer neposredno (Trubarjeva domačija), preko sklenjene pogodbe z lastniki (Stritarjeva kašča) oziroma preko letnega javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih spomenikov (na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih spomenikov v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2018).

Premična kulturna dediščina

V občini Velike Lašče se izvaja varovanje in ohranjanje premične dediščine v okviru Trubarjeve domačije oz. Javnega zavoda Trubarjevi kraji na podlagi domačih in mednarodnih muzejskih standardov. Obsega tako fizično varstvo kot varstvo vsebine oziroma notranjih pomenov predmetov in stavb.

Poleg varstva objektov, ki sestavljajo domačijo, zavod skrbi za naslednje zbirke:

 • žagarska zbirka: zbirka miniaturnih maket, ki predstavljajo razvoj žag venecijank: žaga na vreteno ali na koš, žaga na tribo ali na preslico in žaga venecijanka z jermenicami, ki je pomanjšana kopija Temkove žage. Opremljena pa je bila tudi PEČNICA – sobica za žagarja. Poleg interierja vsebuje ročno žagarsko orodje, ki ga je žagar uporabljal pri svojem delu. Večina predmetov je last Dušana Zekoviča. Predmete sta darovala tudi Jože Petrič iz Škrlovice in gozdar Anton Prelesnik iz Kočevja, nekaj pa smo si jih izposodili iz Tehniškega muzeja Slovenije.
 • umetniška zbirka: Nastaja od leta 1986. Vsebuje podarjena dela, ki so nastajala na vsakoletnih srečanjih likovnih umetnikov Trubarjevi kraji, druga podarjena dela priznanih umetnikov …
 • arhiv Trubarjeve domačije v Trubarjevi čitalnici: sistematično zbiranje in urejanje od leta 2006; vsebuje gradivo od 50-tih let 19. stoletja dalje (fotografije, članki, obnovitveni načrti, občinski zapisniki …); zbirka faksimilov del Trubarja, drugih protestantov, Slava vojvodine Kranjske…
 • domoznanska zbirka: obsega gradivo, ki so ga čitalnici podarili ali dali v uporabo domačini (zasebne zbirke). Krajevno se gradivo nanaša na širše področje Lašč, vsebinsko pa na področje zgodovine, etnologije itd.
 • druge javne zbirke na območju občine Velike Lašče: zbirka v spominski sobi Levstika in Stritarja…
 • dokumentacija zasebnih zbirk: zbirka malega kmečkega orodja v Stritarjevi kašči na Podsmreki, manjše etnološke zbirke v zasebni lasti …

Nesnovna kulturna dediščina

Od leta 2013 je kot nesnovna dediščina vpisana v Registru nesnovne kulturne dediščine PRIPRAVA POPRTNIKA, ki je značilna tudi za velikolaško občino. Do nov. 2019 je bilo evidentiranih 14 nosilcev nesnovne dediščine priprave poprtnika (neformalnih skupin gospodinj geografsko zaokroženih območij, ki ohranjajo to dediščino v svojih domovih – od 4 do 100 gospodinj v skupini). V povezavi s to dediščino zavod Parnas od leta 2018 nosilce povezuje v čezmejni Festival božičnega kruha (preko čezmejnega projekta Uživam tradicijo – Interreg V-A Slovenija-Hrvaška).
Več na spletni strani zavoda Parnas.

Kulturni domovi

V občini Velike Lašče so za namen kulturnega in družabnega udejstvovanja na razpolago tri dvorane, ki so bile zgrajene ali obnovljene v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Imenovali so jih zadružni domovi in so bili v veliki meri zgrajeni s prostovoljnim delom. Namenjene so bile raznovrstnim druženjem in prireditvam. V njih so prirejali igre, plese, kino predstave, veselice, sestanke in izobraževanja, pa tudi volitve, pevske vaje, praznovanja ipd.
Z dvoranami so do leta 1994 upravljale krajevne skupnosti (KS Velike Lašče, KS Turjak in KS Rob). Od ukinitve le-teh z njimi upravlja Občina Velike Lašče, ki v letnih proračunih zagotavlja ustrezna sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje.

Levstikov dom

Občina Velike Lašče | Levstikov domNaslov: Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče

Levstikov dom je osrednja stavba na drugem velikolaškem trgu. Zgrajen je bil po drugi svetovni vojni na porušenih temeljih nekdanje mogočne Grebenčeve hiše, imenovane Vatikan. V Vatikanu so bili prostori klerikalne hranilnice in posojilnice, ki je opravljala tu gostilniško, mesarsko in pekarsko obrt. Nekaj časa je bila tu nastanjena tudi pošta. V gornjih prostorih je imel stanovanje in ordinacijo dr. Michelisch, za njim pa dr. Kožuh. Kasnejši zadružni dom je bil leta 1981, ob 150-letnici Levstikovega rojstva, prenovljen in poimenovan po Franu Levstiku. Leta 1986 so bile v njem urejene spominske sobe Josipa Stritarja, Frana Levstika in Primoža Trubarja. Trubarjeva soba se je leta 2004 preselila v Trubarjevo čitalnico na Trubarjevo domačijo. Levstikov dom je v upravljanju KUD-a Primož Trubar Velike Lašče, v njem delujejo MKL, Knjižnica Frana Levstika, kino in kabelska televizija.

Občina Velike Lašče | Dom krajanov TurjakDom krajanov Turjak

Naslov: Turjak 17, 1311 Turjak

Dom krajanov Turjak je sedež turjaškega društva KUD Marij Kogoj Turjak. Namenjen je v prvi vrsti kulturnim dejavnostim (dvorana), prostore pa se oddaja tudi zunanjim najemnikom za različne dejavnosti (kulturne, športno rekreativne …)

Občina Velike Lašče | Dom krajanov RobDom krajanov Rob

Naslov: Rob 5, 1314 Rob

Dom krajanov v Robu je sedež društva KUD Rob. Prostore uporabljani člani društva za gledališko dejavnost, v njem se zbira sekcija društva Čajanke, dvorano uporabljajo za športno vzgojo učenci Podružnične šole Rob.
V domu deluje tudi Amaterska knjižnica Rob (pod okriljem MKL, Knjižnico Frana Levstika).

 
Trubarjeva domačija

Občina Velike Lašče | Trubarjeva domačijaNaslov: Rašica 69, 1315 Velike Lašče

Poleg naštetih kulturnih domov je osrednje središče kulturnega življenja Trubarjeva domačija na Rašici (Rašica 69, 1315 Velike Lašče). Prostori so v prvi vrsti namenjeni muzejski, izobraževalni in drugi kulturni dejavnosti same domačije in lokalnih kulturnih društev in drugih organizacij.

Prostori v domovih in na Trubarjevi domačiji se oddajajo v najem na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/10) in Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2016, 5/2017).

Ljubiteljska kultura

Nosilci ljubiteljske kulture v občini Velike Lašče so predvsem kulturna društva in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana okolica.
Programi in projekti ljubiteljskih kulturnih društev se izvajajo predvsem na področju gledališke, literarne, likovne, glasbene, plesne umetnosti ter skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Občinska kulturna politika se izvaja predvsem na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 1/08, spremembe in dopolnitve 2/09, 6/13) ter z vključevanjem čim večjega števila skupin v posamezne občinske prireditve. Kulturni projekti in programi ljubiteljskih kulturnih društev se sofinancirajo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa Občine Velike Lašče za področje kulturnih dejavnosti.

V Občini Velike deluje 9 kulturnih društev, med katerimi je najstarejše društvo KUD Primož Trubar iz Velikih Lašč, ki je bilo ustanovljeno že leta 1945, v letu 1951 ob proslavljanju 400 letnice prve slovenske knjige pa je dobilo ime po Primožu Trubarju. Velike Lašče imajo najdaljšo gledališko tradicijo, saj je bila že leta 1856 v gostilni pri Drakslerici uprizorjena Levstikova igra Juntez. In ravno na tem področju je bilo najbolj aktivno obravnavano društvo. Odrasla gledališka skupina je v preteklosti uprizarjala predvsem dela domačih avtorjev (Levstika, Stritarja, Javorška), med katerimi zagotovo izstopa gledališka igra Življenje in smrt Primoža Trubarja, ki so jo uprizorili v letu obnove Trubarjeve domačije leta 1986, RTV SLO pa jo je posnela tudi za televizijsko različico. Poleg odrasle gledališke skupine deluje tudi otroška in mladinska skupina Gledeja, ki se uspešno udeležuje različnih otroških in gledaliških srečanj tekmovanj.

Društvo še danes organizira razne kulturne večere, omeniti pa je treba tudi slikarske razstave v Levstikovem domu in na Trubarjevi domačiji, katerih pobudnik je bil domačin Jože Centa. Preko 50 let je v tem društvu prepeval moški pevski zbor, v zadnjem času pa je aktivna mažoretna skupina. Poleg vsega naštetega v društvu deluje kino sekcija, foto video sekcija in kabelska televizija, od leta 2016 pa tudi UTŽO Velike Lašče.

V Velikih Laščah na področju zborovskega petja deluje tudi Velikolaška vokalna skupina, kulturno društvo. Pevke in pevci, ki jih vodi Martina Purkart Kovačič delujejo od leta 1990. Sprva so največkrat peli na cerkvenih porokah v velikolaški in drugih župnijah. Delovanje so razširili na sodelovanje ob različnih priložnostih v občini in širše (otvoritev razstav, proslave, dobrodelni koncerti, samostojni koncerti, …).

Na Turjaku od leta 1956 deluje KUD Marij Kogoj, ki je predvsem aktiven pri organizaciji raznih prireditev – revije pevskih zborov, slikarske razstave, srečanja harmonikarjev in drugo. Ime je dobil po skladatelju Mariju Kogoju, ki je del svojega življenja preživel na Gradežu pri Turjaku, zato so ga Turjačani vzeli za »svojega«.

Drugo društvo z dolgoletnim delovanjem je KUD Rob. Člane druži veselje do gledališke igre. Vsako leto uprizorijo vsaj eno predstavo, s katero nastopajo v domačem kulturnem domu v Robu, v Velikih Laščah, večkrat pa so povabljeni tudi na gostovanje v sosednje občine.

Leta 2000 je bilo na Rašici ustanovljeno Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, podružnica Rašica. V programu društva je zapisano predvsem predstavljanje Trubarjevega dela, promocija Trubarjeve domačije, organizacija prireditev na Trubarjevi domačiji, med katerimi je potrebno omeniti literarno akademijo ob Trubarjevem dnevu »Dom v jeziku«, ki poteka v soorganizaciji z Društvom slovenskih pisateljev in Občino Velike Lašče.
Društvo za ohranjanje dediščine Gradež, Zavod Parnas in Zavod za razvijanje ustvarjalnosti. Za kulturne povezave s pobrateno švicarsko občino Kulturni most Lützelflühe – Velike Lašče, na področju folklornih plesov sta dejavni folklorni skupini Društva podeželskih žena Velike Lašče in Društva podeželske mladine Velike Lašče, na področju mladinske kulture pa Mladinsko društvo VRT.

Kulturna društva se povezujejo z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana okolica. Sodelujejo pri načrtovanju skupnih prireditev in srečanj. Člani društev oz. vodje posameznih sekcij se udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira JSKD, poleg tega pa za potrebe svojega delovanja skušajo pridobiti tudi del finančnih sredstev na osnovi javnih razpisov, ki jih objavlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Financiranje kulturnih dejavnosti

Občina Velike Lašče predvideva tri načine financiranja:

 • financiranje javnih zavodov preko neposrednega poziva in sklenitve pogodb,
 • financiranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in programov na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva in sklenjene letne pogodbe o financiranju (povezava na razpis RSS trobla.velike-lasce.si)
 • financiranje obnove sakralnih objektov na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe o financiranju, (povezava na razpis RSS trobla.velike-lasce.si)
 • financiranje obnove kulturnih objektov in objektov kulturne dediščine na podlagi izvedbe javnih naročil in pogodb z izbranimi izvajalci.

Gledališki abonma

Občina Velike Lašče od leta 1997 v Levstikovem domu organizira v sodelovanju s slovenskimi profesionalnimi gledališči gledališki abonma.