+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Mnenje k projektnim rešitvam za nameravano gradnjo – mnenje k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Mnenje k projektnim rešitvam za nameravano gradnjo – mnenje k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem/mnenjem upravljavca občinskih cest. S tem se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova morebitna opremljenost s prometno signalizacijo.
Upravljavec občinskih cest izda soglasje oziroma pozitivno mnenje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da priključek ne bo imel škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

Priloge

  • Projektna dokumentacija ureditve predlaganega priključka,
  • pooblastilo investitorja (v kolikor je vlagatelj druga oseba, npr. projektant).

Taksa

Takse prosto.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah.

Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si.