+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Namera za sklenitev menjalne pogodbe

Namera za sklenitev menjalne pogodbe

 V skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Velike Lašče objavlja:

 

NAMERO ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo Občina Velike Lašče pridobila nepremičnini parc. št. 149/13 in parc. št. 149/7, obe k.o. 1716 Ulaka, za lastninskopravno ureditev kategorizirane javne poti JP 955231 v naselju Pušče, kot plačilo odškodnine za pridobljeni nepremičnini pa Občina Velike Lašče v menjavo in za doplačilo presežene vrednosti vlaga nepremičnine 149/11, parc. št. 149/15 in parc. št. 1766/2 vse k.o. 1716 Ulaka.

S predmetno menjalno pogodbo se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin z dejanskim stanjem uporabe predmetnih nepremičnin. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Velike Lašče.

Pogodbeni stranki nosita vsaka zase stroške davka, stroške notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Dodatne informacije: 01 7810 367 oz. obcina@velike-lasce.si, vsak ponedeljek, sredo in petek od 8:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Velike Lašče si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Številka: 478-0075/2022-1
Datum: 4. 8. 202

OBČINA VELIKE LAŠČE