Občina velike Lašče | Občina

Št. zadeve: 3542-0004/2020-1
Datum: 30. 4. 2020

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2019) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 4/14, 2/16 in 2/17)

Javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče v letu 2020

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Velike Lašče za leto 2020.

Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje izgradnje MKČN za leto 2020, znaša 30.000,00 EUR.

Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini: 50% upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave, vendar največ:

  • 1300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE
  • 1800 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
  • 2300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE

Upravičen strošek subvencioniranja investicije je nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni upravičen strošek.

2. Pogoji za pridobitev sredstev

a) Do subvencije so upravičene fizične in pravne osebe, ki so lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb zunaj aglomeracij, na območju, za katera mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, in imajo stalno prebivališče oziroma poslovne prostore v občini Velike Lašče. Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, na katerih ni mogoče pridobiti subvencij, je sestavni del tega razpisa. Natančnejši vpogled je možen na Občini Velike Lašče ali v prostorsko informacijskem sistemu občin (PISO)
b) Do subvencije so upravičena tudi društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Velike Lašče in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb na območju Občine Velike Lašče.
c) Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lahko odobri subvencijo tudi za priključitev objektov znotraj aglomeracij iz priloge 1, če ugotovi, da priključitev objekta na javni kanalizacijski sistem ni možna ali ni ekonomsko upravičena.
d) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
e) Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so v sodnem sporu z Občino Velike Lašče.

3. Vloga

Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca ter obvezne priloge.

Obvezne priloge so:

Priloga 1: fotokopija računa za nakup in/ali vgradnjo MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena ter da je bila investicija izvedena, in potrdilo o plačilu.
Priloga 2: potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda koncesionar obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Velike Lašče,
Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in soinvestitorjev MKČN (samo, če je več solastnikov objekta, za katerega se izdaja vloga).
Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, ki je skupna za več objektov (samo, če se več samostojnih objektov priključi na eno MKČN).

4. Rok in način prijave

Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Rok za oddajo vlog je do 30. novembra 2020. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se ta s sklepom zavrže.
Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni objekt upravičen samo enkrat.

5. Postopek obravnave vlog

Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge. Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge ter pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper navedeni sklep je dovoljena pritožba županu Občine Velike Lašče. Odločitev župana je dokončna.
V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju izgradnje MKČN se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na bančni račun upravičenca.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče (Roman Viršek, tel. 01 7810 363, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Razpisna dokumentacija s. prijavnim obrazcem je na voljo na občinski spletni strani www.velike-lasce.si.

Občina Velike Lašče

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih