Občina velike Lašče | Občina

MKČN

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 (Uradni list Republike Slovenije, št. 202/2021) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 4/14, 2/16 in 2/17):

 

Javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče v letu 2022
1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Velike Lašče za leto 2022.
Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje izgradnje MKČN za leto 2022, znaša 30.000,00 EUR.
Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini: 50% upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave, vendar največ:
• 1300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE
• 1800 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
• 2300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE.

Upravičen strošek subvencioniranja investicije je nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni upravičen strošek.
2. Pogoji za pridobitev sredstev

a) Do subvencije so upravičene fizične in pravne osebe, ki so lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb zunaj aglomeracij, na območju, za katera mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, in imajo stalno prebivališče oziroma poslovne prostore v občini Velike Lašče. Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, na katerih ni mogoče pridobiti subvencij, je sestavni del tega razpisa. Natančnejši vpogled je možen na Občini Velike Lašče ali v prostorsko informacijskem sistemu občin (PISO).

b) Do subvencije so upravičena tudi društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Velike Lašče in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb na območju Občine Velike Lašče.

c) Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lahko odobri subvencijo tudi za priključitev objektov znotraj aglomeracij iz priloge 1, če ugotovi, da priključitev objekta na javni kanalizacijski sistem ni možna ali ni ekonomsko upravičena.

d) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.

e) Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so v sodnem sporu z Občino Velike Lašče.
3. Vloga

Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca ter obvezne priloge.
Obvezne priloge so:

Priloga 1: fotokopija računa za nakup in/ali vgradnjo MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena ter da je bila investicija izvedena, in potrdilo o plačilu.

Priloga 2: potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda koncesionar obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Velike Lašče.

Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in soinvestitorjev MKČN (samo, če je več solastnikov objekta, za katerega se izdaja vloga).

Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, ki je skupna za več objektov (samo, če se več samostojnih objektov priključi na eno MKČN).
4. Rok in način prijave

Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Rok za oddajo vlog je do 30. novembra 2022. Sredstva se dodeljujejo do porabe.

Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se ta s sklepom zavrže. Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni objekt upravičen samo enkrat.
5. Postopek obravnave vlog

Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge. Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge ter pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper navedeni sklep je dovoljena pritožba županu Občine Velike Lašče. Odločitev župana je dokončna. V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju izgradnje MKČN se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na bančni račun upravičenca.

Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče (Roman Viršek, tel. 01 7810 363, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je na voljo na občinski spletni strani https://obcina.velike-lasce.si.

Občina Velike Lašče

Priloga 1
Seznam območij aglomeracij v Občini Velike Lašče, kjer razen izjemoma ni mogoče uveljavljati subvencij za izgradnjo MKČN.

ID aglomeracije, ime aglomeracije
50017, Mala Slevica 2019
40011, Pušče 2019
5503, Rašica 2019
5468, Velike Lašče 2019
5417, Dvorska vas 2019
5466, Male Lašče 2019
50019, Velika Slevica 2019

Besedilo razpisa: 

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

Vloga:

https://obcina.velike-lasce.si/si/vloga-prijavni-obrazec-za-subvencioniranje-izgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav

 

 

Pin It
Razpisi

10. 11. 2023

Rok za oddajo ponudb (ponudbe morajo prispeti na Občino Velike Lašče): 4.12.2023 do 7:15 Opozorilo: v kolikor boste ponudbo pošiljali priporočeno po pošti, predlagamo da jo pošljete najkasneje v...

Razpisi

08. 09. 2023

Občina Velike Lašče objavlja, da so razpoložljiva sredstva za sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo, dodeljevanje nepovratnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest, za promocijske...

Razpisi

10. 08. 2023

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za dodelitev štipendije za nadarjene dijake in študente v občini Velike Lašče za šolsko/študijsko leto 2023/2024. Prijave morajo biti v...

Razpisi

10. 08. 2023

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v občini Velike Lašče za šolsko leto 2023/2024. Prijave morajo biti v celoti pripravljene...

Razpisi

18. 07. 2023

Občina vsako leto pred začetkom vadbene sezone objavi javni razpis za najem športne dvorane. Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti...

Razpisi

05. 06. 2023

Rok za prijavo na razpis je 21. junij 2023. Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče,...

Razpisi

09. 05. 2023

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine na območju občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno...

Razvoj kmetijstva

21. 04. 2023

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22, 30/23) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in...

Razvoj gospodarstva

21. 04. 2023

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22, 30/23) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega...

Razpisi

21. 04. 2023

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list Republike Slovenije, št. 142/22, 30/23) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih...

Razpisi

22. 03. 2023

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00, 32/23 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja RAZPISza podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu...

Razpisi

22. 03. 2023

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: je občan Občine Velike Lašče, dobro pozna občino, življenje in delo v...

Razpisi

13. 03. 2023

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Velike Lašče za leto 2023. Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023.  Prijave je...

Razpisi

13. 03. 2023

Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v Občini Velike Lašče v letu 2023. Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023. Prijave je treba oddati po...

Razpisi

02. 02. 2023

Župan Občine Velike Lašče objavlja JAVNI POZIV za izbiro dveh predstavnikov zainteresirane javnosti za področje turizma in kulture v svetu zavoda Javnega zavoda za kulturo in turizem...

Razpisi

02. 02. 2023

Na podlagi  18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl....

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih