+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » SKLEP o javni objavi in razgrnitvi VP 25/1 Ločica

SKLEP o javni objavi in razgrnitvi VP 25/1 Ločica

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Velike Lašče Uradni list RS, (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19), je župan Občine Velike Lašče sprejel

SKLEP o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5
(Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1199)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5 (v nadaljevanju SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica), ki ga je izdelalo podjetje URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod številko 2018-OPPN-062-SD5.
SD OPPN-5 za območje VP 25/1 Ločica ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1199.

II.
Spremembe in dopolnitve OPPN – 5 se nanašajo na spremembo prometne ureditve v povezavi z novim načinom priključevanja na državno cesto, s tem povezana odstopanja od načrtovane komunalne in energetske infrastrukture, potrebne vodnogospodarske ureditve in etapnost gradnje ter s tem povezane nove ureditve in prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo.
III.

V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor št. 010-3/2020/106 z dne 27. 3. 2020 bo dopolnjen osnutek SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica javno razgrnjen izključno z uporabo elektronskih medijev od 9. 2. 2021 do vključno 12. 3. 2021. Gradivo bo v digitalni obliki objavljeno na spletni strani Občine Velike Lašče https://obcina.velike-lasce.si/si/obcinska-obvestila/483-javna-razgrnitev-locica-2021. Javna obravnava bo potekala kot video konferenca v sredo, 3. 3. 2021 ob 16. uri na povezavi https://zoom.us/j/91682846990?pwd=KzFDSHlRcUc3RFVlT3FBRldQbjVNQT09
Meeting ID: 916 8284 6990
Passcode: 683817
Na ta način bo občina zagotovila, da bo v pripravo SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica vključen najširši možen krog zainteresirane javnosti, tudi v primeru, ko se izvaja javna razgrnitev z uporabo elektronskih medijev.

IV.
Javnost bo lahko podala mnenje in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica – pripombe« ali na elektronski naslov: obcina@velike-lasce.si , pri čemer se pod zadeva navede »Pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica «. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljene na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 12. 3. 2021.

VI.
Občina Velike Lašče bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občina Velike Lašče https://obcina.velike-lasce.si/si/.

VII.
Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPPN – 5 za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Velike Lašče https://obcina.velike-lasce.si/si/obcinska-obvestila/483-javna-razgrnitev-locica-2021.

 

Št. 3500-0020/2018-3
Velike Lašče, dne 27. 1. 2021


Faksimile objave v Uradnem listu
Javna razgrnitev in objava

Datum objave:

27. 01. 2021