+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Skupna občinska uprava

Skupna občinska uprava

Naslov: Skupna občinska uprava, Gorenjska cesta 9, Ribnica
Telefon: 01 320 42 08
E-naslov: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

Predstavitev Skupne občinske uprave

Organ skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče (v nadaljevanju SOU)  je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS št. 167/2021).

Skupna občinska uprava deluje na širokem območju svojih občin ustanoviteljic. Problemi so različni, prav tako prioritete občanov. Zaposleni v Skupni občinski upravi si v okviru svojih pristojnosti prizadevamo za hitro in učinkovito razrešitev problemov in težav, s katerimi se na nas obračajo različni subjekti, tako občani, občine kot drugi organi, ki delujejo v javno korist. Prav tako je poslanstvo zaposlenih v skupni občinski upravi da sami pristopimo k odkrivanju in posledično k reševanju problemov ter da s svojim znanjem pomagamo tudi na drugih področjih delovanja občinske uprave.

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva.

Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, javnih poti, parkirišč, plakatiranja, zapuščenih vozil, ravnanja s komunalnimi odpadki ter čiščenju javnih površin, oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, taks, uporabe občinske zastave in grba ter na področju gradenj, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na drugih področjih na podlagi predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Nadzoruje izvajanje določb predpisov:

 • o občinskih cestah
 • o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • o oglaševanju in reklamiranju
 • o občinskih taksah
 • o pokopališki dejavnosti
 • o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • o turističnih taksah
 • o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 • o skladnosti gradnje enostavnih objektov, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, s prostorskimi akti občine
 • ter drugih odlokov in predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo svoje naloge skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških in Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora občinski inšpektor ugotovi, da je kršen predpis, katerega izvajanje nadzoruje,  ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Inšpekcijski nadzor se opravlja kot redni nadzor ali kot izredni nadzor na podlagi obvestila občinske uprave, prejetih vlog ali če to zahtevajo drugi razlogi.

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče oddati neposredno na sedežu Skupne občinske uprave ali na sedežu občin ustanoviteljic, ali pisno, po telefonu in po e-pošti na naslov: inspektorat-redarstvo@ribnica.si.

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz pristojnosti inšpekcijskega organa se lahko štejejo le kot morebitna pobuda za uvedbo inšpekcijskega nadzora, ki se vedno začne po uradni dolžnosti. Ne predstavlja pa prijava stranke takšnih vlog, na podlagi katerih bi bil inšpekcijski nadzor po določbi 2. odstavka 127. člena Zakona o splošnem upravnem postopku  uveden z dnem vložitve zahteve stranke.

Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje  z globo v višini 500 eurov.

Redarstvo 

Občinsko redarstvo izvajajo občinski redarji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
 
Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje naloge občinskega redarstva.
 

Naloge občinskega redarstva določajo zakoni s področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaje o cestah in o pravilih cestnega prometa, zakonodaje o zaščiti živali in drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.

  
Občinski redarji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo svoje naloge v predpisani uniformi ter s predpisanimi sredstvi.

Naloge občinskega redarstva so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed):

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo,
 • ustna odredba,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (prisilna sredstva).

Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) lahko občinski redarji opravljajo pooblastila:

 • urejajo in nadzirajo promet na občinskih cestah in državnih cestah v naselju,
 • izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju,
 • izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce,
 • opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo

Na podlagi Zakon o cestah (ZCes-1) lahko občinski redarji opravljajo pooblastila:

 • ugotavljajo kršitve določb ZCes-1 o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja,

Na podlagi ZJRM opravljajo občinski redarji pooblastila v zvezi z naslednjimi kršitvami:

 • nedostojno vedenje,
 • beračenje na javnem kraju,
 • uporaba nedovoljenih predmetov,
 • poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,
 • pisanje po objektih,
 • vandalizem,
 • nedovoljeno kampiranje,
 • ščuvanje in razkazovanje živali z namenom povzročitve strahu ali ogroženosti,
 • neupoštevanje zakonitega ukrepa uradne osebe.

Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki jim jih dajejo posamezni predpisi.

Kontaktni podatki in uradne ure

NASLOV:  Skupna občinska uprava, Gorenjska cesta 9, Ribnica
TELEFON: 01 330 22 40
E-NASLOV: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

URADNE URE:

 • v poslovnih prostorih na sedežu organa v Ribnici in po telefonu: ponedeljek in sreda od 9.00 do 11.00 ure 

URADNE URE NA SEDEŽIH OBČIN USTANOVITELJIC:

 • na sedežu Občine Loški Potok: prvi in tretji petek v mesecu od 8.00 do 9.00 ure
 • na sedežu Občine Sodražica: torek od 10.00 do 11.00 ure
 • na sedežu Občine Velike Lašče: torek od 8.00 do 9.00 ure

Prijava domnevnih nepravilnosti:

 • osebno v času uradnih ur
 • po telefonu
 • po elektronski pošti
 • z navadno pošto.

OPOMBA: Razgovor s strankami izven navedenih uradnih ur je možen le  po predhodnem dogovoru.

Pomembni predpisi

 • Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« Uradni list RS št. 22/1327/1345/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13, 
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru Uradni list RS, št. 43/07 (ZIN-UPB1),
 • Zakonu o prekrških Uradni list RS, št. 29/11, 21/13 (ZP1-UPB8)
 • Zakon o občinskem redarstvu , Uradni list RS, št. 139/2006 (ZORed),
 • Zakon o cestah, Uradni list RS, št. 109/10 in št. 48/12 (ZCes-1),
 • Zakon o pravilih cestnega prometa, Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 (ZPrCP),
 • Zakon o javnem redu in miru, Uradni list RS, št. 70/2006 (ZJRM),
 • Občinski predpis Občine Ribnica (v prilogi)

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) objavljamo:

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje  v upravnih postopkih medobčinskega inšpektorata in redarstev
 • Cvetko Staniša, inšpektor svetnik
Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in/ali odločanje  v postopkih o prekršku medobčinskega inšpektorata in redarstva
 • Cvetko Staniša, inšpektor svetnik
 • Marko Jakše, občinski redar

Prijavni obrazec inšpekciji

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje  z globo v višini 500 eurov.

Obvestila

Občinski predpis Občine Ribnica

Prijavni obrazec inšpekciji

Občina Velike Lašče | Dokument Prijava medobčinski inpekciji

Datum objave:

21. 02. 2024