+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Štipendije Fundacije Alenke Gabrič

Štipendije Fundacije Alenke Gabrič

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 za dijake in študente z dne 8. 9. 2023, objavlja

JAVNI POZIV

ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ
ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

 

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 za vlagatelje, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev ter višina štipendij.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta.

Štipendija se lahko dodeli:
• državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, in sicer: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče,
• vlagateljem, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter ob prvem vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let,
• vlagateljem, ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
• vlagateljem, ki niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
• vlagateljem, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni učenci ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih,
• vlagateljem, ki imajo v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni dijaki ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih,
• vlagateljem, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturanti).

3. VIŠINA SREDSTEV ŠTIPENDIJ

Višina sredstev namenjena vlagateljem znaša 4.000,00 EUR in se razdeli v naslednja deleža:
– 1.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili osnovno šolo,
– 2.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje.

Štipendija za dijaka znaša 150,00 EUR/mesec in 250,00 EUR/mesec za študenta.

4. PORABA SREDSTEV IN RAZVRŠČANJE VLAGATELJEV

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se v svoji skupini razvrstijo glede na izkazane rezultate in internega pravilnika, od najboljšega, do najslabšega rezultata.

Glede na razpoložljiva sredstva uprava fundacije dodeli dve enoletni štipendiji tistima vlagateljema, ki sta se v posamezni skupini najbolje razvrstila.

5. OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

Obveznosti se uredijo s pogodbo o štipendiranju.

6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do štipendije predložiti:
• izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do štipendije (obrazec je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje),
• originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• evropski življenjepis,
• overjeno dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti (za dijake) ter dokazila o izkazovanju uspešnosti tudi v izven šolskih dejavnostih,
• overjeno dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh (za študente).

Za dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, se štejejo spričevalo o poklicni oziroma splošni maturi oziroma diploma o opravljeni mednarodni maturi, iz katere je razvidno število točk, ki jih je kandidat dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi.

7. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE

Vlogo, potrdilo o vpisu, življenjepis in dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Zadnji rok za oddajo vlog je 25. september 2023.

O dodelitvi štipendije bo fundacija odločila v roku 10 dni od ugotovitve popolnosti vseh prispelih vlog.

Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke.

Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski številki 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si.

 

Kočevje, 8. 9. 2023 Uprava fundacije
predsednik Uroš Novak

 

Celotna dokumentacija in vloga: Javni poziv in vloga