+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Urbanizem

Urbanizem

Na področju prostora Občina v skladu z veljavno zakonodajo vodi postopek sprememb prostorskih planov. V tem sklopu poteka zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, organiziranje javnih obravnav in javnih razgrnitev.

Na osnovi trenutno veljavnega prostorskega akta Občina izdaja:

  • Občina Velike Lašče | UrbanizemLokacijske informacije, kjer so navedena merila in pogoji za gradnjo. Ta je lahko tudi obvezna priloga pravnega posla (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjave zemljišč, itd).
  • Ugotavljanje predkupne pravice je potrebno pri prodaji stavbnega zemljišča oz. stavbe, kjer je po Odloku o predkupni pravici Občina Velike Lašče predkupni upravičenec.
  • Priprava mnenj o skladnosti s prostorskimi akti – Pri gradnji manj zahtevnih (eno in dvo stanovansjke stavbe, ..) in nezahtevnih objektov (garaže, drvarnice, nadstreški – glede na opredelitev Uredbe o razvrščanju objektov, pri katerih investitor potrebuje gradbeno dovoljenje, je potrebno izdano mnenje o skladnosti s prostorskimi akti.
  • Sodelovanje v geodetskih postopkih – odmere lokalnih in javnih poti po Občini Velike Lašče, vodenje postopkov odmer…

Vstop v PISO Prostorski informacijski sistem občin

Datum objave:

08. 10. 2020