+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Namen

»Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Uradni list RS, št. 199/21, ki se je pričel uporabljati 1. junija. 2022, v 279. in 326. členu opredeljuje vsebino in način izdaje lokacijske informacije.

Lokacijska informacija se od 1.junija 2022 šteje kot potrdilo o namenski rabi zemljišča.
Vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. V kolikor vlagatelj v vlogi posebej zahteva, se lokacijski informaciji priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.
Digitalni čistopisi odlokov so skupaj s kartami prostorskih dokumentov Občine Velike Lašče dosegljivi v sistemu PISO preko internetnega naslova www.geoprostor.net.
Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge.

Taksa

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5, št. 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO), se v skladu s 326. členom ZUreP-3

  • za lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki plača upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 €,
  • za lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki plača upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 €.

Taksa se plača ob oddaji vloge:

  • v sprejemni pisarni občine Velike Lašče,
  • s plačilnim nalogom pri banki ali elektronsko, naziv prejemnika OBČINA VELIKE LAŠČE, naslov: Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, številka računa: nakazati na TRR Občine Velike Lašče IBAN SI56 0110 0534 0309 134, sklic SI11 76341-7111002-01141013. s pripisom lokacijska informacija.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o urejanju prostora (ZUreP – 3), povezava do zakona: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8249
Vloge lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si, pri čemer priložite še potrdilo o plačilu takse.