+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vloga za izdajo mnenja – soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Vloga za izdajo mnenja – soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Namen

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne občinske službe za ceste. Pristojna občinska služba za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok;

  • pri lokalni cesti 4 m
  • pri javni poti 2 m
  • pri javni poti za kolesarje 3 m.

Priloge

  • Projektna dokumentacija ali Idejna zasnova s kotiranimi odmiki od javnih cest
  • Pooblastilo investitorja (v kolikor je vlagatelj druga oseba, npr. projektant)
  • Potrdilo o plačilu takse

Taksa

Ob vložitvi vloge za izdajo soglasja se v primeru, da je predmet gradnje enostaven objekt, ki se gradi brez gradbenega dovoljenja (npr. ograja ali oporni zid), plača upravna taksa v višini 36,20 €.

V primeru, da se objekt gradi z gradbenim dovoljenjem je mnenje na podlagi 44. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) vloga takse prosta.

.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o cestah (ZCes-1), povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788 Odlok o občinskih cestah.

Vloge lahko pošljete po pošti, oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče ali pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si, pri čemer priložite potrdilo o plačilu upravne takse.
Račun za plačevanje obveznih dajatev z naslova upravnih taks: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, št. SI56 0110 0534 0309 134, sklic SI11 76341-7111002-01141013.